המחקר הוזמן על ידי ג‘וינט ישראל מעבר למגבלות ומומן בסיועו

מטרת הסקירה היא ללמוד על הנעשה בעולם בתחום ההנגשה וההספקה של טכנולוגיה המסייעת לאנשים עם מוגבלות ולהכיר את הרכיבים בתהליכי הספקת טכנולוגיה מסייעת, כדי לסייע לתוכנית ”בתים חכמים“ לגבש את התהליך הרצוי וליישמו באופן מיטבי.

ממצאים ומסקנות: 

מן הסקירה עולה, כי מדינות שונות מאמצות מודלים שונים להנגשה והספקה של טכנולוגיה מסייעת לאנשים עם מוגבלות, הנבדלים זה מזה במגוון היבטים.

ישנן תוכניות מקיפות, הבונות עבור אדם עם מוגבלות תוכנית אישית כוללת, שבה טכנולוגיה מסייעת היא רכיב אחד משלל רכיבים שנועדו לתת מענה לפרט; יש תוכניות המתמקדות רק בהספקה של טכנולוגיה מסייעת ויש תוכניות שמצטמצמות רק לשירותים אחדים הנוגעים לטכנולוגיה מסייעת, כגון מתן מידע, הדגמה או סיוע בהשגת הלוואה לרכישת מכשירים.

התוכניות נבדלות גם ברמת מעורבותו של הפרט בתהליך בחירת הטכנולוגיה, באופן המימון והבעלות על המכשירים וכן באופן ההגדרה בפועל של טכנולוגיה מסייעת הכלולה בתוכנית. חלקן מתבססות על רשימת מכשירים מפורטת, חלקן על קטגוריות של מכשירים וחלקן כלל אינן משתמשות ברשימת מכשירים.

אם ברצונך להמשיך ולקרוא על הרקע להתאמת טכנולוגיה מסייעת על מודלים שונים להטמעה של שימוש בטכנולוגיה, ועל השוואה בין- לאומית לתוכניות להנגשת טכנולוגיה מסייעת לחץ כאן

https://brookdale.jdc.org.il/wp-content/uploads/2020/05/Heb_Report_822-20.pdf

כתבו: יערה פור, מריאלה יאבו, ליטל ברלב

תאריך סקירה: מאי 2020

סיכמה: ריטה לפיד- מנהלת מקצועית